Área Mercantil


Redacción de todo tipo de contratos mercantís.
Constitución, fusión, ampliación de capital, disolución e liquidación de sociedades.
Asistencia e asesoramento en reunións dos órganos de administración societaria e da xunta de accionistas.
Redacción de actas, certificados e calquera outra clase de documento social.
Procedementos concursais.
Operacións de reestruturación empresarial.