Área Tributaria e Contable


Liquidación de todo tipo de Impostos.
Inspeccións de tributos.
Derivacións de responsabilidade dos Administradores Societarios.
Planificación e Asesoramento en operacións de reestruturación empresarial.
Fiscalidade inmobiliaria.
Planificación da fiscalidade das empresas e patrimonios hereditarios.
Comprobacións de valores e Tasacións periciais contradictorias.
Análises sobre o tratamento contable aplicable a operacións empresariais.
Interpretación sobre o alcance das normas de rexistro e valoración contidas no Plan Xeral de Contabilidade.
Estudo sobre os criterios mantidos polos auditores externos.
Formulación de consultas diante do ICAC.
Xestión de contabilidades.
Análises de balances e da situación económica e financeira da empresa.
Redacción de contas anuais.